fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead


 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

  บริการขนส่งสินค้าทางทะเล
   
 

 

ตัวแทนสายเดินเรือ (Ship Agent)

ตัวแทนสายเดินเรือ คือ ผู้รับมอบอํานาจจากเจ้าของเรือ ให้เป็นผู้ดําเนินการแทนเจ้าของเรือเมืองท่าต้นทาง และเมืองท่าปลายทาง

 • จัดหาระวางบรรทุกให้แก่ผู้นําเข้า และผู้ส่งออก
 • ออกใบสั่งปล่อยสินค้าให้แก่ผู้นําเข้า
 • โดยทั่วไปตัวแทนสายเดินเรือจะออกใบสั่งปล่อยสินค้าให้แก่ผู้นําเข้า เมื่อผู้นําเข้านําใบตราส่งสินค้าต้นฉบับไปมอบให้แก่ตัวแทนสายเดินเรือ แต่ถ้าหากใบตราส่งสินค้าระบุมาจากต้นทางว่าเป็น Surrender Bill of Lading แล้ว ตัวแทนสายเดินเรือจะออกใบสั่งปล่อยสินค้าให้แก่ผู้นําเข้า โดยที่ผู้นําเข้าไม่ต้องนําใบตราส่งสินค้าไปมอบให้แก่ตัวแทนสายเดินเรือ แต่ต้องออกหนังสือขอรับใบสั่งปล่อย ไปมอบให้แก่ตัวแทนสายเดินเรือ แทนใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ
 • ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของท่าเรือที่จะนําเรือเข้าเทียบท่าเพื่อทําการรับบรรทุก (Loading) หรือขนถ่าย (Discharge) สินค้า
 • อํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ประจําเรือบนเรือ ในระหว่างที่เรือเทียบท่า ทําการรับบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า
 • ควบคุมดูแลการรับบรรทุกและขนถ่ายสินค้า ให้เป็นไปตามสัญญาที่เจ้าของเรือตกลงไว้กับผู้เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไข สะดวก รวดเร็ว และประหยัดที่สุดเท่าที่จะทําได้
 • กรณี ที่มีปัญหาข้อพิพาทในระหว่างการรับบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า จะต้องรายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทราบ เพื่อนําไปสู่การยุติข้อพิพาทให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้

 

FREIGHT FORWARDER

 • FREIGHT FORWARDER คือ ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ FREIGHT FORWARDER อาจทําหน้าที่หลายอย่าง เช่น บางรายทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดหา และจัดการขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกไปยังเมืองท่าปลายทาง บางรายทําหน้าที่ เป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งสินค้ากับผู้รับขนส่งสินค้า บางรายอาจทําหน้าที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าโดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operator) หรือผู้ให้บริการที่ไม่ใช่เจ้าของเรือ (Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC))

 

FREIGHT FORWARDER มี 2 ประเภท ได้แก่

 1. SEA FREIGHT FORWARDER
 2. AIR FREIGHT FORWARDER

 

ขอบเขตการให้บริการของ SEA FREIGHT FORWARDER

 • จัดหาระวางบรรทุกให้แก่ลูกค้า
 • บริการทางด้านพิธีการศุลกากรให้แก่ลูกค้า
 • จัดทําเอกสารนําเข้าและส่งออกต่างๆ ให้แก่ลูกค้า บริการรับ-ส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก บริการเก็บรักษาสินค้า
 • รับจ้างบรรจุหีบห่อ
 • บริการรวบรวมสินค้า (ˈGROUPAGEˈ OR ˈCONSOLIDATIONˈ)
 • สถานะของ FREIGHT FORWARDER
 • FREIGHT FORWARDER มีสถานะเสมือนหนึ่งผู้รับขนส่งสินค้าซึ่งสามารถที่จะลงนามในใบตราส่งสินค้าได้

 

ข้อควรพิจารณาในการซื้อระวางจาก FREIGHT FORWARDER

ข้อดี

 • ผู้นําเข้าและผู้ส่งออกจะได้รับความสะดวกจากบริการ ONE STOP SERVICE ของ FREIGHT FORWARDER ทั้งเมืองท่าต้นทาง และเมืองท่าปลายทาง
 • มีข้อมูลของสายเดินเรือต่างๆ ทําให้ง่ายต่อการตรวจสอบตารางเดินเรือ หรือการเปรียบเทียบค่าระวางเรือ
 • อาจได้ค่าระวางเรือที่ถูกกว่าการซื้อระวางเรือจากตัวแทนสายเดินเรือหรือสายเดินเรือโดยตรง

ข้อควรระวัง

 • อาจได้ค่าระวางที่สูงกว่าการซื้อจากตัวแทนสายเดินเรือหรือสายเดินเรือโดยตรง เพราะ FREIGHT FORWARDER มีรายได้หลักจากค่านายหน้าที่ได้รับจากบริษัทเรือผู้รับขนส่งสินค้า หรือรายได้จากการซื้อขายค่าระวางสินค้า
 • การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศที่ผู้ส่งออกใช้บริการของ FREIGHT FORWARDER อาจมีค่าบริการทางด้านเอกสาร เช่นใบสั่งปล่อยสินค้า (D/O) ที่เมืองท่าปลายทางสูงกว่าค่าบริการทางด้านเอกสารของสายเดินเรือ ซึ่งผู้นําเข้าไม่สามารถต่อรองได้ เพราะถ้าหากผู้นําเข้าไม่จ่ายค่าบริการก็จะไม่สามารถขอรับหนังสือใบสั่งปล่อยจาก FREIGHT FORWARDER เพื่อนําไปตรวจปล่อยสินค้าได้ FREIGHTFORWARDER บางรายเรียกเก็บค่าบริการทางด้านเอกสารในอัตราที่สูงมาก
 • การส่งสินค้าขาออกผ่าน FREIGHT FORWARDER อาจมีค่าบริการทางด้านเอกสารและค่าเข้าตู้ CFS Charge สูงกว่าค่าบริการของสายเดินเรือ
 • FREIGHT FORWARDER โดยทั่วไปมีความชํานาญด้านพิธีการศุลกากรน้อยกว่าตัวแทนออกของ (CUSTOMS BROKER)
 
 
 
   
Copyright 2016 by 928-cargo.com | Administrator
สินค้า 0