fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead


 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

  การดำเนินการให้สิทธิ์ (CEPT)
   
 

การดำเนินการให้สิทธิ์ (CEPT) แบ่งสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม

  1. สินค้าเร่งลดภาษี (Fast Track) ลดภาษีลงให้เหลือร้อยละ 0-5 ภายใน 7 ปี มี 15 สาขาสินค้า ได้แก่ ซีเมนท์ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์หนัง เยื่อกระดาษ สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ไม้และหวาย น้ำมันพืช เคมีภัณฑ์ พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์เซรามิก และผลิตภัณฑ์แก้ว เภสัชภัณฑ์ และแคโทดที่ทำจากทองแดง
  2. สินค้าลดภาษีปกติ (Normal Track) ลดภาษีลงให้เหลือร้อยละ 0-5 ภายใน 10 ปี สินค้ายกเว้นชั่วคราว (Temporary Exclusion List) ได้แก่ สินค้าที่แต่ละประเทศสงวนลิขสิทธิ์ไม่ลดภาษีชั่วคราวแต่จะทยอยนำมา ลดภาษีภายใน 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2539 เป็นต้นไป
  3. การลด/เลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี ยกเลิกมาตการจำกัดด้านปริมาณเมื่อสินค้านั้นลดภาษีอยู่ที่ระดับร้อยละ 20 หรือต่ำกว่า และยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษีอื่นภายใน 5 ปีต่อมา

ผลบังคับการให้สิทธิ์ CEPT

     ประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ จะลดภาษีการนำเข้าในบัญชีรายการลดภาษีภายใต้ CEPT เหลืออัตราร้อยละ 0-5 ภายในปี 2546 และเป็น 0 ในปี 2553 ประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศจะลดภาษีนำเข้าในบัญชีรายการลดภาษีภายใต้ CEPT เหลืออัตราร้อยละ 0-5 โดยเวียดนามในปี 2549 ลาว และพม่าในปี 2551 กัมพูชาในปี 2553 และจะเป็น 0 ในปี 2558

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ประโยชน์

  • สินค้าที่ส่งออกต้องอยู่ในบัญชีรายการสินค้าลดภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียนผู้นำเข้า
  • เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบของประเทศผู้ส่งออกทั้งหมด
  • สินค้าที่ผลิตขึ้นโดยมิได้ใช้วัตถุดิบของประเทศสมาชิกผู้ส่งออก แต่มีสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีแหล่งกำเนิดของ ประเทศสมาชิกอย่างน้อยร้อยละ 40 ของราคา F.O.B. ของสินค้านั้น จะถือว่ามีแหล่งกำเนิดจากประเทศสมาชิกอาเซียน
  • ผ่านหลักเกณฑ์กระบวนการผลิตที่รับการแปรสภาพอย่างเพียงพอภายในประเทศ สำหรับสินค้าสิ่งทอ แป้งสาลี ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม เหล็ก และเหล็กกล้า
 

  • สินค้าที่ส่งออกต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฏหมายว่าด้วยแหล่งกำเนิด และหลักเกณฑ์การขนส่งโดยตรง เอกสารที่จำเป็นในการขอใช้สิทธิ์ CEPT ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์จะต้องกรอกแบบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (From D) ที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจออกใบรับรอง ของประเทศผู้ส่งออกสินค้านั้น (ของไทยได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)

เอกสารที่จำเป็นในการขอใช้สิทธิ์ CEPT

ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์จะต้องกรอกแบบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (From D) ที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจออกใบรับรอง
ของประเทศผู้ส่งออกสินค้านั้น (ของไทยได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)

 
 
 
   
Copyright 2016 by 928-cargo.com | Administrator
สินค้า 0